• Menük

Közérdekű adatok

 Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-97277/2016.

 

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft.

 

2015. évi gazdálkodására vonatkozó üzleti jelentése

 

 Előzmények

 

A Mahart PassNave Kft. az összemérés elvének érvényesítése érdekében számviteli beszámolóját hagyományos struktúrának megfelelően állította össze a 2015. évre vonatkozóan is.  

Az üzleti jelentés elsősorban olyan összehasonlító tevékenységre jellemző adatokat tartalmaz, amely az előző évet bázisévnek tekintve szemlélteti a társaság üzletviteléhez kapcsolódó jellemző információkat.

 

I.    fejezet

Elért eredmények

 

A társaság ügyvezetése a társaság évzáró taggyűlése elé a 2015. december 31-re készített eredmény kimutatásnak megfelelően 821 827 e Ft adózás utáni eredmény tartalommal rögzített beszámolót terjesztett elő. A vállalat 243 310 e Ft-tal tudta növelni adózás utáni eredményét 2014. év összehasonlító időszakához viszonyítva.

2015-ben a vállalat nettó árbevétele 2 692 854 ezer forintot ért el, amely ezzel összességében 138 249 ezer forinttal nőtt a 2014. évihez képest, és ami 5,41 %-os százalékban kifejezett növekedést jelent.

 

A következő táblázatban összehasonlíthatóak az üzletágankénti bevételek 2014 – 2015 években

 

Tételek

2015

2014

Változás

Változás %

 

 

 

 

 

Hagyományos hajók

369 659

338 661

30 998

109

Szárnyashajók

157 393

143 600

13 793

110

Kikötői szolgáltatások

1 680 165

1 656 372

23 793

101

Mahart-Tours

300 141

234 852

65 289

128

Catering

55 995

62 010

-6 015

90

Egyéb

129 501

119 110

10 391

109

Összesen

2 692 854

2 554 605

138 249

105

 

Üzletágankénti eredmények ismertetése 

Kikötői szolgáltatás 

A terület összesített bevétele 2015-ben 1 680 millió forint volt, mely a 2014. évi 

1 656 millió forintos bevételhez képest 24 millió Ft. növekedést jelent. A kikötői szolgáltatások területén tapasztalható bevétel növekedés az üzletág a teljes vállalati portfólión belüli súlyának növekedését idén nem jelentette. Arányait tekintve 2015-ben a kikötői tevékenységek bevételei a vállalat bevételeinek 62%-át adják, míg ez az arány 2014-ben 65% volt. A kikötői szolgáltatások területén az árbevétel növekedésének oka, a nemzetközi turizmusban tapasztalható fellendülés, a Duna és környezete, mint turisztikai attrakció felértékelődése. A megnövekedett bevétel a terület üzemi eredményét is emelte, amely 2015-ben 1 227 millió forintra nőtt a 2014. évi 1 224 millió forintról. 

A jövőre nézve stratégiai kérdés a budapesti partfalak használati jogának biztosítása a Mahart PassNave Kft. részére, mivel ennek a jognak a birtoklása meghatározó a társaság működésének szempontjából. 

Személyhajózási szolgáltatás 

A menetrendi és sétahajózás vonatkozásában az ún. hagyományos- és rendezvényhajók bevételei 9%-kal nőttek az előző évhez képest. 2015-ben 370 millió forint, míg 2014-ben 339 millió forint volt a terület árbevétele. Az árbevétel növekedésével egyidejűleg az üzletág árbevételben mért súlya a vállalaton belül azonos szinten, azaz összességében a terület árbevételének aránya 2014 és 2015 évek között 13% maradt. Az üzletág 2014-ben 19 millió forint üzemi veszteséget ért el, ugyanakkor ez a terület 2015-ben 58 millió forint eredményt mutat. A jelentős 80 millió forint körüli eredményjavulás egy része az árbevétel növekedésből adódik, mely értéke egy év alatt 31 millió forint volt, amivel ellentétben – főként az üzemanyagár csökkenésének következtében - az anyagköltségek 27 millió forinttal, valamint a területhez tartozó bérköltségek is 7 millió forinttal, az irányítási költségek 5 millió forinttal, az igénybe vett szolgáltatások (leginkább a javítási költségek) 10 millió forinttal csökkentek 2014. évhez képest. 

A szárnyashajókkal végzett szolgáltatások árbevétele 10%-ot emelkedve, 157 millió forint volt, ami 14 millió forint árbevétel növekedést jelent egy év alatt. A terület árbevétele a teljes vállalati forgalom 6%-át adta 2015-ben, ami változatlan arányt jelent 2014. évhez hasonlítva. A terület 12 millió forint üzemi veszteséget termelt 2015-ben, ami 16 millió forint csökkenést jelent a 2014. évi 28 millió forint üzemi veszteséghez képest. Az árbevétel növekedésén túl a nyersanyagárak – elsősorban üzemanyagárak – csökkenése is jelentős szerepet játszott az eredményesség javulásában.

 

Mahart tours 

2015-ben 300 millió forint nettó forgalmat ért el, ami 65 millió forint növekedést jelent, mivel előző évben az üzletág forgalma 235 millió forint volt. A terület eredménye tárgy évben 9,6 millió forintra nőtt a 2014. évi 1 millió forintos eredményhez képest. 

Központi, irányítási költségek  

a vállalati általános költségek és az egyéb általános költségek 303 millió forintot tettek ki 2015-ben, ami jelentős csökkenés a 2014 évi adattal összevetve, amikor ezek a költségek 385 millió forintot értek el. 

Marketing költségek  

2015-ben 31 millió forintot tettek ki, a nagyságrend hasonló a 2014. évi 28 millió forint költséghez.

 

II.     fejezet

Az eredményt befolyásoló külső tényezők

 

A pénzügyi műveletek eredménye 2014-ben 28 millió forint, 2015-ben 42 millió forint szintén nyereség volt. Ez a tény 14 millió forinttal javította a szokásos vállalkozási eredményt az előző évihez képest. A nyereséges gazdálkodásnak köszönhetően a vállalat folyamatosan visszafizette hiteleit, ezzel csökkentve kamat ráfordításait.

 

III.      fejezet 

Vevők, Szállítók, Hitelek

 

A vevők állománya a 2014. évben kimutatott 120 millió forintról 2015-re 124 millióra nőtt. A szállítói tartozások a 2014. december 31-én nyilvántartott 38 millió forintról, 2015 év végére 42 millióra változott. Az 5%-os 138 millió forint forgalomnövekedés mellett tehát minimálisan nőttek a vevő és szállítóállományok.

Forrás oldalon a rövid lejáratú hitelek között 2014 év végén 9 millió értékben, a beruházási hitel utolsó részlete volt nyilvántartva, mely 2015-ben törlesztésre került. A pénzeszközök jelentősen nőttek, 2015-ben az egyenleg 921,5 millió, míg 2014-ben csak 406,7 millió forint volt. A leírtak 2015 év végére mindösszesen 525 millió forinttal növelték a rövid távú likviditást.

 

  1. IV.      fejezet 

2016. évi tervek 

Az egyre javuló makrogazdasági adatok és piaci várakozások a potenciális vevőkör szabadon elkölthető jövedelmének növekedését vetítették előre, így jó esély volt a teljes piaci volumen növelésére. A belföldi turizmus esetében a 2016. év eleji adatok ezt igazolják vissza, azonban a nemzetközi forgalom tekintetében a terror fenyegetettség miatt utaslétszám csökkenéssel kell számolnunk, melynek nagyságrendje 15 % -ra becsülhető.  

2016. évben tehát a cég eredményességét befolyásoló természeti jelenségek – mint árvíz, magas vagy alacsony vízállás – szerepének figyelembe vételén kívül, fontos tényező a terror fenyegetettség fennállása. Ez a körülmény a kikötői szolgáltatások, a nemzetközi turizmus visszaesését eredményezi, a hajózási és tours üzletágakban is éreztetheti hatását, bevétel növekedés nem várható. A tervezés során tehát óvatos megközelítésben dolgoztuk ki az eredményességi mutatókat.

 

Az 2016 évi értékesítés bevételét a vállalat a 2015. évhez viszonyítva alacsonyabb szinten, 2 603 millió forinton, az adózás előtti eredményét 652 millió forinton tervezi.

 

Érthető, hogy ebben a környezetben csak feltételezéssel lehet élni, a jobb likviditás és a hitel felhasználás mértékét illetően.  

Az alábbiakban a cég 2016 évi beruházási, karbantartási munkáit részletezzük. Értelmezéséhez fontos felhívnunk a figyelmet, hogy a műszaki terület szakmai jellemzők figyelembevételével együtt határozza meg a karbantartási felújítási költségeket, amelyek számviteli megközelítésben karbantartási oldalon a költségek között jelennek meg, míg a felújítások a beruházási aktiváláson keresztül a tárgyi eszközök értékét növelik közvetlenül. Ugyancsak fontos értékelési szempont, hogy a tervek adott beruházási egységre kerültek meghatározásra, és azok áthúzódó, azaz a megkezdett beruházások 2017. évi terhei is a műszaki üzleti terv részét képezik. A tervezett hozamok és ráfordítások tükrében került meghatározásra a 2016. évi kiadási és költség keret, amely az év során a tényleges teljesítések függvényében adhat alapot a felújítások és karbantartások esetleges átütemezésére.

 

Javítási, karbantartási és beruházási költségek

 

A szárnyashajóknál a regiszteri és hatósági szemlékre felkészítés, a hajók időszakos karbantartása és az utasterek állagmegóvó felújítása a 2015. évhez hasonlóan 20 millió költséggel tervezhető.

 

A hagyományos hajók területén a Nemzeti Közlekedési Hatóság két db „Moszkva” típusú hajóra írt elő parti szemlét, egy hajó parti szemléje az alacsony vízállás miatt áthúzódik a 2016-os évre, a hajók teljes propulziós rendszere és az elhasználódott testszerkezeti elemek cseréje történik. Öt db szintén „Moszkva” típusú hajó főmotorjainak cseréjét tervezzük korszerű környezetbarát, csökkentett káros anyag kibocsátású motorokra, a motorok beszerzésére a „Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Vállalatok K+F+I tevékenységére” támogatási rendszer keretében pályázunk. Amennyiben a pályázat sikeres, a motorok beszerzési értékét a pályázat biztosítaná, a hatósági engedélyeztetést és a beépítéseket kell saját forrásból fedezni. A hajók időszakos karbantartási, és az esedékes állagmegóvási és biztonsági előírásokkal kapcsolatos munkái 2016. évre az előző évhez hasonlóan 80 millióköltség figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

A 2016. évben egy „Moszkva” típusú hajó felújítását tervezzük a kor igényeinek megfelelően, továbbá nagyhajók klímarendszer kiépítését és nyílászárók cseréjének kivitelezését ütemeztük be, melynek költségvonzata 70 millió forint. 

A meglévő kikötők karbantartása, felújítása a 2015. évhez hasonlóan 20 millió költség előirányzattal kerültek be a 2016. évi tervszámok közé. 

A hulladékszállító hajó parti infrastruktúra kiépítése, valamint a kikötő létesítése; a vízből kiemelt „ex Gombosi Gőzkomp” helyreállítási munkái, továbbá az úszóművek esedékes parti szemléi 65 millió forint költségszinten kerültek megjelenítésre a tervezés során. 

A Nemzetközi Hajóállomás északi épületrész irodáinak teljes körű felújítása, a kikötők utasforgalmi részeinek akadálymentesítése, a kikötők közműhálózatának teljesítménynövelése, és ezzel együtt a szükséges többlet közműcsatlakozások kiépítése. A további eszközbeszerzések, fejlesztések 2016-ra várható költségvonzata 150 millió forint. 

A hulladékszállító hajó beszerzésére 2015. évben tervezett 70 millió költségből a 2015. évben 46 millió került felhasználásra. A 2016. évben a hatóság által előírt átalakítások végrehajtásának fedezete a fennmaradó összeg. 

A Visegrádi hajóállomás régióközpontjának kialakítása, továbbá a folyó partfal megerősítés és a mobil gát kiépítésének elhúzódó kivitelezési munkálatai miatt, az előirányzott összegek felhasználása áthúzódik a 2016. évre.  

A Kft. ügyvezetése további 80 millió forint előirányzat-tartalékot határozott meg olyan épület felújítási munkák végrehajtására, amelyek első sorban az utasforgalom kiszolgálásának színvonalát emelik a cégünk által üzemeltett kikötők tekintetében.

 

Beruházások bemutatása

 

A Mahart- PassNave Kft. a jelen tulajdonosi viszonyai mellett a törvényi szabályozások alapján nem tartozik a közbeszerzési kötelezettségű társaságok közé. A beruházások fedezete a cég által megtermelt eredmény egy része. Külső forrást a beruházások megvalósításához nem vesszük igénybe a korábban leírt pályázati lehetőségen kívül. A beruházások egy része kis értékű beruházás, amelyeknek célja, az infrastruktúra gazdaságosabb működtetése mellett, a szolgáltatási színvonal növelése. Legfontosabb üzletágunk, a kikötő üzemeltetés, területén valósítjuk meg a legtöbb szolgáltatás színvonalát növelő beruházást.

 

A Kikötőknél elindítottuk a közműcsatlakozások kialakítását és bővítését, hogy a megnövekedett igényeket is ki tudjuk elégíteni. Elkezdtük a tárgyalásokat az MVM Zrt. - vel a kikötőben veszteglő szállodahajók áramellátásának kialakításával kapcsolatosan. A 2016. évben a rendszer kialakítását és a megfelelő energiaigény megoldásának feladatát tűztük ki célul. A próbaüzemet követően, 2017. évre tervezzük a nemzetközi kikötők 80%-ának elektromos energiával történő ellátását. A beruházás következtében, igazodva a nemzetközi normákhoz, a hajók által történő káros anyag kibocsátás, és a zavaró zajok a kikötőben történő veszteglés során megszűnnek. A kikötői szolgáltatások minőségének javítása terén egy kommunális hulladékot begyűjtő és szállító hajó beszerzését tűztük ki célul, ami meg is valósult. A hajó beüzemelését követően, továbbra is tudjuk biztosítani a zárt rendszerű hulladékok kezelést. A megnövekedő hajószám alapján, a hulladék begyűjtése gazdaságosabbá válik, illetve biztosítani tudjuk, hogy a nemzetközi hajókról származó kommunális és egyéb hulladékot a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. Egyeztettünk és szerződést kötöttünk az FKF-el, azokra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra, amelyeket a Mahart- PassNave Kft. infrastruktúra, illetve engedély hiányában nem tud ellátni. A hajó alkalmas az összes budapesti belvárosban található kikötő és hajó hulladékának átvételére, amely tehermentesíti a rakpartokat a folyamatos és adott időszakonként közlekedő közúti szállítóeszközöktől. A működési területen, a rakpartokon, megszűnik a konténerek és hulladékgyűjtő edények tárolása.

 

 A Nemzetközi Hajóállomáson, a rakparti adottságok miatt, lépcsős rakpart, a mozgáskorlátozottak eddigi kiszolgálását végző két mozgássérült lift mellett, egy újabb három liftet is be kívánunk állítani a forgalomba. Ezzel elérhető, hogy a megnövekedett utasforgalom mindig kiszolgálható legyen, és a 750 m-es partszakaszon a lehetőségekhez mérten a mozgássérült vendégeinknek a lehető legkevesebbet kelljen mozogniuk.

 

A széleskörű hasznosítás érdekében fontos értéknövelő és korszerűsítő beruházásokat kell végezni. A közműcsatlakozások jelenlegi mennyiségi keresztmetszetét növelni kell, hogy a nemzetközi hajók több szolgáltatást tudjanak igénybe venni. A hajóállomáson, a BRFK- és TEK- testületével együttműködve, a Schengeni előírásoknak megfelelő, valamint a terror fenyegetettség okon felmerült újabb biztonsági változástatások miatt, további szükséges beruházásokkal kell számolnunk.

 

Igazodva a kormányzat iránymutatásának a Dunakanyar hajózási fejlesztésével kapcsolatosan, cégünk régióközpontot kíván létrehozni Visegrádon. A régióközpont látná el a nemzetközi szállodahajók kikötéseinek és kiszolgálásának biztosítását. A régióközpont biztosítaná a menetrendszerinti hajójáratok beindítását követően a tömegközlekedés területén, a hajózási infrastruktúra és a megnövekedő hivatásszerű forgalom kulturált kiszolgálását. Természetesen a turisztikai célú belföldi hajójáratok és utazóközönség fogadása továbbra is itt történne. A fejlesztések során, a már 2015 évben is prognosztizált, 135 m-es Nemzetközi Szállodahajó kikötő kerül majd kialakításra a hozzá kapcsolódó parti és vízi infrastruktúrával. Ez magában foglalja a kikötői pontont, a parti kikötői műveket, a víz és áram vételezési lehetőség, buszparkolók kialakítását. A jelenlegi hajóállomás épülete teljesen megújul, kialakításra kerülnek benne a hivatásforgalmú közlekedés beindításához szükséges közösségi helységek (váró helység, illemhelységek, büfé), illetve a kiszolgálást biztosító helységek (pénztárak, irodahelység, hajózó személyzet számára pihenő helység). Természetesen a fejlesztéseket követően a teljes infrastruktúra akadálymentesített lesz, a mozgássérültek számára teljes körű használati lehetőséget biztosít. Az épület melletti terület is teljes egészében megújul, az árvízvédelmi szempontok figyelembevételével. A jelenlegi állapothoz képest jelentősen növeljük a zöld területek mennyiségét, (tájba illő növényzet telepítésével), P + R parkolót alakítunk ki, illetve EU konform gyermekjátszóteret, és kerékpárkölcsönző rendszer egyik elemét is itt kívánjuk elhelyezni. 

A kikötői hajózási infrastruktúra fejlesztése érdekében a kikötők számát növeljük, Budapesten Garam u., valamint az V. kerületben két kikötővel. A Dunakanyar régióközponthoz kapcsolódva tervezzük a Szob és Zebegény kikötők újraindítását. A kikötőkben a teljes kikötői infrastruktúra, fejlesztésre kerül, amelynek legnagyobb elemei a pontonok és bejáróhidak. A kikötőkben a használati céltól függően alakítjuk ki a közműveket és a fogadó területeket.

 

Környezetvédelem

 

A Mahart- PassNave Kft. tulajdonában lévő minden egyes hajó a káros anyag kibocsátást szabályozó összes törvényi előírásnak maradéktalanul megfelelő, vagy annál korszerűbb motorral felszerelt. A nemzetközi hajóállomáson szelektív hulladékgyűjtő került elhelyezésre. A veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatban cégünk a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. -vel működik együtt.

 

V. fejezet

2015-2016. évi összehasonlítás

 

A 2015. év gazdálkodásában meghatározó szerepe volt a korábbi években megalapozott hatékony költséggazdálkodás érvényesítésének. A tevékenységek végzése során folyamatos közbenső kalkulációval került értékelésre a hozamtermelő képesség alakulása. A hitelek felhasználásban meghatározó szempont volt a biztonságos tartalékképzés. 

A vállalkozás 2016. évre előirányzott üzleti koncepciója a 2015. évihez hasonló alapelvekre épülő legalább közép-távú üzleti stratégia kialakítása, a teljesedésbe forduló üzletviteli előirányzatok folyamatos felülvizsgálatával és szükség szerinti hozzáigazításával a piaci elvárásokhoz. 

 

Budapest, 2016. május 26.

 

Spányik Gábor 

ügyvezető igazgató 


 

Mahart PassNave Kft.

Címe: 1056 Budapest, Belgrád rkp. n.á.h.
Telefonszáma: 06/1/484-4001
Statisztikai számjel: 10894332503011301
Cégjegyzék szám: 01-09-268781
Mérlegkészítés helye: -
Mérleg fordulónap: 2015.12.31.
Mérleg aláírásának kelte: 2015.02.19.
Ügyvezető, aláíró képviselő neve: Spányik Gábor

 

Felügyelőbizottság:

 

Dr. Tóth Ernő               elnök                    65 000,-

Dr. Berzeviczi Attila        tag                    55 000,-

Horváth József                 tag                     55 000,-

 
 

 

A "Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján kötelezően közzéteendő adatok az alábbi linken elérhetőek:
 

Ügyvezető >>

 

Beszámoló 2015.12.31. >>