ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a MAHART PassNaveKft. www.mahartpassnave.hu
www.mahartports.hu, ill. www.mahartttours.hu honlapján megvalósuló személyes adatkezelésről
 
 
1. A tájékoztató célja:
 
A Mahart PassNave Kft. / 1056 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás / Továbbiakban: Társaság /mint adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében ( „GDPR” ) foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság www.mahartpassnave.hu, www.mahartports.hu ill. www.mahartttours.hu weblapját felkereső, látogatók, ill. vásárlók tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a weboldal üzemeltetése során kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az EU 2016/679 („GDPR”) rendeletében meghatározott fogalmakkal.
 
2. Fogalmi meghatározások:
 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
 
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
 
 
 
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
 
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 
„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered
 
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat
 
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról
 
„tevékenységi központ”: 
 
 
a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végre hajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; 
 
b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak
 
„képviselő”: az, az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában
 
„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is
 
„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások
 
„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ
 
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv 
 
„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz 
 
„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy 
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket
 
„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét
 
„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás
 
„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 
 
3. A honlapon megvalósuló adatkezelések
 
3.1. A weboldalakon történő jegyvásárlás, ill. közvetítői tevékenység során megvalósuló adatkezelés
 
Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain üzemeltetett értékesítési felülethez és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. Az adatkezelés célja menetjegyvásárlás során a rendelés szabályszerű felvételének biztosítása, a számviteli előírásoknak megfelelő számla kiállítása.
 
Az érintettek köre: A weboldalon jegyvásárlás céljából regisztrált látogatók, ill. vásárlók
 
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, cégnév, vezetéknév, keresztnév, email cím, lakcím, adószám
 
Az adatkezelés jogalapja: Rendelés teljesítése, ill. regisztráció esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a.) ill. b.) pont, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés. Számviteli bizonylat keletkezése esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés c.) pont.
 
Az adatkezelés időtartama: A törlési kérelem beérkezése esetén a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§ (2) bekezdés alapján 8 év.
 
A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói, a honlap üzemeltetésével megbízott adatfeldolgozó vállalkozás munkatársai, adatvédelmi tisztviselő
 
 
3.2. A weboldalon történő ajándékutalvány vásárlás során megvalósuló adatkezelés:
 
Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain üzemeltetett értékesítési felülethez és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. Az adatkezelés célja ajándékutalvány vásárlás során a rendelés szabályszerű felvételének biztosítása, a számviteli előírásoknak megfelelő számla kiállítása.
 
Az érintettek köre: A weboldalon ajándékutalvány vásárlás céljából regisztrált látogatók, ill. vásárlók
 
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, cégnév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, ajándékutalvány sorszáma, utazás dátuma
 
Az adatkezelés jogalapja: Rendelés teljesítése, ill. regisztráció esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés a.), ill. b.) pont, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés. Számviteli bizonylat keletkezése esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés c.) pont.
 
Az adatkezelés időtartama: A törlési kérelem beérkezése esetén a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§ (2) bekezdés alapján 8 év.
 
A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói, a honlap üzemeltetésével megbízott adatfeldolgozó vállalkozás munkatársai, adatvédelmi tisztviselő
 
 
3.3. Hírlevél küldése során megvalósuló adatkezelés:
 
Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain történő regisztráció során a felhasználó előzetesen hozzájárulhat, hogy a Társaság aktuális ajánlataival a regisztráció során megadott elérhetőségeken elektronikus vagy papír alapú hírlevélben megkeresse. A Társaság regisztráció hiányában reklámüzenetet nem küld, a regisztrált felhasználó szóban, elektronikus levélpostai úton, valamint telefonon is leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Hírlevél regisztrációhoz az honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.
 
Az érintettek köre: A weboldalon hírlevél küldéséhez hozzájárulást adott látogatók
 
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám
 
Az adatkezelés jogalapja: Hírlevélre történő feliratkozás esetén azEU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a.) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6.§ (5) bekezdés
 
Az adatkezelés időtartama: A törlési kérelem beérkezése esetén a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. 
 
A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói kezelhetik, a honlap üzemeltetésével megbízott adatfeldolgozó vállalkozás munkatársai, adatvédelmi tisztviselő 
 
3.4. Személyes adatkezelés törzsvásárlói kártyaigénylés esetén:
 
Az adatkezelés célja: A Társaság törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóinak, és a vele egy háztartásban élő családtagjai részére történő egyedi kedvezmények biztosítása, személyre szóló ajánlatok elkészítése, és közvetlen tájékoztatás a Társaság aktuális ajánlatairól, akcióiról. 
 
Az érintettek köre: A weboldalon törzsvásárlói kártyaigénylést benyújtó személyek
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám,
 
Az adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 
 
 
A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A minőségi kifogás benyújtása során megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing tevékenység ellátásával megbízott munkavállalói,  a honlap üzemeltetésével megbízott adatfeldolgozó vállalkozás munkatársai, adatvédelmi tisztviselő 
 
 
 
4. A személyes adatok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására jogosult személyek:
 
Marketingvezető
Postacím: 1066 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás.
Email cím: ertekesites@mahartpassnave.hu
Telefonszám: 06 1 484 4013
 
 
5. Adatfeldolgozás, ill. közös adatkezelés a weboldal üzemeltetése során:
 
A weboldal üzemeltetése során adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat, ill. közös adatkezelőket vesz igénybe, melyek garanciákat nyújtanak az EU 2016/679 rendelet követelményeinek történő való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Felek az adatfeldolgozás és közös adatkezelés során átlátható módon, a köztük lévő írásos megállapodásban határozták meg a kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az adatkezeléssel érintett személy jogainak gyakorlásával, kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását. A Társaság a weboldal üzemeltetése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, ill. az alábbi közös adatkezelőket alkalmazza: 
 
Weboldal üzemeltetés technikai háttértámogatás: Travelgate Kft., 1094 Budapest, Páva utca 8. 
                                                                              
 
Tárhely szolgáltatás: BIT Hungary Kft., Budapest, Budakeszi út 51. 
                                        Travelgate Kft., 1094 Budapest, Páva utca 8.
 
Online számlakiegyenlítés, webshop üzemeltetés: Complog MRC Kft. Budapest, Varjú u 48.
 
 
6. A cookie-k használata a weblap használata során:
 
A Mahart PassNave Kft. cookie-kat szeretne küldeni a számítógépére, hogy a http://mahartpassnave.hu oldalon szerzett felhasználói élményt megnövelje.
Számunkra fontos, hogy megóvjuk személyes adatait, és nyíltan beszéljünk, azok felhasználási módjáról. Az információk tájékoztató jellegűek és segítenek abban, hogy a webhelyeinken eltöltött idő, élvezetes legyen.
Tehát, mi az a cookie?
Kisméretű adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépen. Célja, hogy a webhelyek megjegyezzék, mivel foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így tárolja például azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy oldalakra rákattintott-e, belépett-e a felhasználó nevével vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal vagy akár évekkel korábban.
Többféle cookie típus létezik és nélkülük a webhelyek nem az Ön által megszokott módon működnek. Az PassNave Kft. webhelyei is cookie-k segítségével biztosítják a legjobb felhasználói élményt, és csakis a legszükségesebb és leghasznosabb cookie-kat alkalmazzák.
Milyen típusú cookie-k találhatók a Mahart PassNave Kft. webhelyein?
A cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes vagy állandó cookie-k és megkülönböztetjük az első féltől, illetve a harmadik féltől származó cookie-kat. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt cookie-kat, illetve azt, hogy miért használjuk őket.
A böngészési munkamenetidejénérvényes cookie-k:
A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldal változtatást vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát vagy folyamatokat kellene ismételnie. A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor kilép a honlapról.
Állandó cookie-k:
Az állandó cookie- k, olyan cookie- k, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a honlapra tett későbbi látogatás során is.
A honlap üzemeltetőjétől származó cookie-k:
Ezek a böngészett honlap üzemeltetőjétől, honlapjáról érkező cookie-k.
A harmadik fél cookie-jai:
A cookie-k lehetnek még saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k. A belső cookie-kat az Ön által felkeresett Mahart PassNave Kft. webhely, míg a külső cookie-kat valaki más állítja be. PassNave Kft., kizárólag olyan külső cookie-k elhelyezését engedélyezi, melyeket előzetesen jóváhagyott.
A Google Analytics fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portá ltovábbifejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai az információkat anonym formában tárolják úgy, mint az oldalt látogatók száma vagy a megtekintett aloldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez látogassa meg a következő oldalt: http://www.google.com/analytics. A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.
A cookie-k jóváhagyása:
Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulása esetén helyezünk el cookie- kat. Ezt a hozzájárulást a cookie-kra vonatkozó előugró ablak „Elfogadom” gombjára kattintással tudja megadni. Amennyiben nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, a webhely nagy valószínűséggel nem fog megfelelően működni. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a cookie-k használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a cookie-kat az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül nem fog tudn ihozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.
 
Cookie-k beállítása és törlése
Ha úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, törölje ki őket a böngészője cookie-mappájából. A böngészőjét úgyis beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy cookie tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. Ha további kérdései merülnek fel, javasoljuk az ‘All About Cookies’ webhely meglátogatását: http://www.allaboutcookies.org

 

Cookie típusa

Forrás

Cél

Lejárat

Hogyan lehet letiltani?

A Mahart PassNave Kft. szolgáltatói és más társaságok által alkalmazott cookie-k vagy nyomkövető technológiák

Alapvető cookie:

Cookie neve:
SESSID_hash
BackendEz a cookie tárolja, a munkamenet azonosítóját. A cookie értéke egy hash kulcs.Az ilyen célból beállított cookie a munkamenet végén lejár.

A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
_ga
analytics.js
Used to distinguish users.
2 years

A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.
_gat
analytics.js
Used to throttle request rate.10 minutes

A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.cookiepolicy

 

inline

Ez a cookie tárolja, ha elfogadta a Cookie-k kezelésének irányelvét. A cookie értéke 1-es.


      2 év

A cookie-kat a böngészőbeállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen beböngészőjének Súgó menüjébe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Az adatkezeléssel érintett személyek egyéb jogai:
 
 
A hozzáférés joga
 
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az adatkezelő által gyűjtött személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 
A helyesbítéshez való jog
 
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 
A törléshez való jog
 
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az EU 2016/679 rendelet 17. cikk (1) bekezdés által meghatározott feltételek esetén.
 
Az elfeledtetéshez való jog
 
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az adatkezeléssel érintett személy kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az adatkezeléssel érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
- az adatkezelés jogellenes, és az adatkezeléssel érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását 
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az adatkezeléssel érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
- az adatkezeléssel érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az adatkezeléssel érintett személy jogos indokaival szemben.
 
Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az EU 2016/679 rendelet 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
 
A tiltakozáshoz való jog 
 
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az EU 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapuló személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább.
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 
Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
az adatkezeléssel érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az adatkezeléssel érintett személy jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy
az adatkezeléssel érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
8. Az adatkezelés biztonsága:
 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását
 
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét
 
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani
 
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 
 
9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, és az incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak:
 
Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával az után, hogy tudomására jutott, jelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.
Ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg magas kockázattal jár az érintett személyek jogaira és szabadságára nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 
 
10. Jogorvoslati lehetőségek:
 
Érintett a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzata alapján kérheti a személyes adataihoz történő hozzáférést, az adatok helyesbítését, a személyes adat kezelésének korlátozását, valamint jogosult a személyes adatok hordozhatóságára, illetve – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlési igény benyújtására a tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken. 
A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett személy kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatóságnál, valamint bíróságnál benyújtható panaszkezelés módjáról.
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot:
Postai úton a MAHART PassNave Személyhajózási Kft, 1056 Budapest, Belgrád rakpart címen
E-mail útján az adatvedelem@mhrt.hu e-mail címen
Telefonon a 06-1/484-4001 telefonszámon
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Péter E-mail: info@dreroslaszlo.hu  Tel: + 36 30 650-1718
 
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
A Társaság, mint adatkezelő székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó utca 27.), vagy az érintett/bejelentő lakóhelye szerint illetékes törvényszék, vagy az érintett/bejelentő tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék.
Az illetékes bíróságok  a https://birosag.hu/birosag-kereso   oldalon érhetőek el.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
utolsó módosítás: 2023 szeptember 26.